Rozliczanie budowy domu z Urzędem Skarbowym – Szczecin

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki od kolejnego roku po zakończeniu budowy. Ważne jest zatem przede wszystkim prawidłowe ustalenie daty zakończenia budowy. Podstawę opodatkowania stanowi ich powierzchnia użytkowa. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku – mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wysokość podatku od budowy domu

Podatek płacą właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie jeszcze przed jego wykończeniem. Deklaracje należy złożyć do właściwego dla miejsca znajdowania się budynku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wysokość podatku określana jest uchwałą rady gminy, jednak stawka ta nie może być wyższa od stawek wskazanych ustawowo przez ministra finansów. Pomagamy rozliczyć się z budowy domu z Urzędem Skarbowym. Zapewniamy kompleksowe usługi i doradztwo na każdym etapie współpracy. Zapraszamy!